Hvordan rapporterer du forhold mellem moder- og datterselskab?
Pr. 3. januar 2018 er LEI’er obligatoriske for alle virksomheder, der ønsker at fortsætte med handel af værdipapirer.

Hvordan rapporterer du forhold mellem moder- og datterselskab?

Danmark LEI - moder- og datterselskab

Hvordan rapporterer du forhold mellem moder- og datterselskab?


Siden d. 1. maj 2017 har virksomheder været forpligtede til at oplyse forhold med moderselskabet, når de ansøger om en LEI-kode (en Legal Entity Identifier), eller når de fornyer deres eksisterende LEI-kode. Enhver enhed, der ansøger om eller fornyer en LEI-kode, er forpligtet til at videregive visse oplysninger om deres moderselskaber til Local Operating Unit (LOU) – eller til det firma, der vil indgive en ansøgning til en LOU på vegne af virksomheden.

Dette kaldes niveau 2 rapportering, og som tidligere nævnt er det nu obligatorisk. LEI ROC har indført disse ændringer for at øge gennemsigtigheden inden for det globale finansielle marked.

De offentlige bekendtgørelser, som detaljerer forholdet mellem moder- og datterselskaberne kan downloades her.

Hvad er definitionen af “moderselskab” , med det formål at ansøge om en LEI-kode?

Den bredt accepterede regnskabskonfiguration af det ultimative moderselskab og direkte moderselskab, er blevet vedtaget af LEI ROC. Kort sagt anser LEI ROC, at et “direkte regnskabsmæssigt konsoliderende moderselskab” er den lavest juridiske enhed, der udarbejder konsoliderede årsregnskaber, som omfatter den enhed, der ansøger om en LEI-kode. Et “ultimativt regnskabsmæssigt konsoliderende moderselskab” er den højeste enhed, der udarbejder konsoliderede regnskaber, som omfatter den enhed, der ansøger om en LEI-kode.

Globalt er der en række forskellige standarder, der anvendes af forskellige jurisdiktioner til at definere bestemte regnskabsvilkår. International Financial Reporting Standards (IFRS) benytter den definition for “konsolidering” der er vedtaget af LEI ROC, og det er derfor den definition, der gælder, når en virksomhed bestemmer, om den skal rapportere om sit moderselskab med henblik på at opnå en LEI-kode.

IFRS definerer et moderselskab som “en virksomhed, der har et eller flere datterselskaber”. Datterselskaber defineres som enheder (herunder ikke-registreret virksomhed), der “kontrolleres af en anden virksomhed”.

Kontrol er defineret som “magt til at styre en virksomheds finansielle og driftsmæssige politikker for at opnå fordele fra dets aktiviteter”. Det er ofte besværligt at bestemme hvad kontrol er, men det bliver normalt antaget, at der foreligger kontrol under omstændigheder, hvor moderselskabet har mere end 50% af stemmerettighederne i den anden virksomhed. Hvis moderselskabet har mindre end 50% af stemmerettighederne, kan kontrol stadig eksistere, hvis:

  • Der er en aftale mellem investorer, der resulterer i, at moderselskabet har magt over mere end 50% af stemmerettighederne;
  • Moderselskabet har enten lovbestemt magt eller en aftale, der giver dem mulighed for at styre virksomhedens finansielle og driftsmæssige politikker;
  • Moderselskabet har beføjelse til at udnævne eller fjerne flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller andre ledelsesorganer; eller
  • Moderselskabet har beføjelse til at have flertallet af stemmer på bestyrelsens eller andre bestyrelsesmøder.

IFRS beskrivelsen af kontrol er væsentligt anderledes end definitionen “tilsynskontrol”, som er vedtaget af USA i deres almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP). Du bør nøje overveje, hvilke regnskabsdefinitioner din jurisdiktion har vedtaget, når du skal afgøre, om du skal anmelde forholdet til dit moderselskab i din ansøgning om en LEI-kode.

Af klarhedshensyn er EU-virksomheder forpligtet til at anvende IFRS-standarderne, og for udenlandske virksomheder, der er opført i EU, er det “påkrævet eller tilladt” at anvende IFRS-standarderne. Schweiz tillader brugen af IFRS-Standarderne, men kræver dem ikke endnu. Der har dog været en udbredt frivillig vedtagelse af IFRS-standarderne i Schweiz.

Brug denne hjemmeside hvis du vil bekræfte, om dit land har vedtaget IFRS-standarder: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#profiles.

Hvilke oplysninger skal jeg give om mit moderselskab, når jeg ansøger om (eller fornyer) en LEI-kode?

De mindste metadata, som LOU vil kræve vedrørende moderselskabet (eller virksomheder i tilfælde, hvor der er et direkte moderselskab og et ultimativt moderselskab), er navn, juridisk adresse, adresse på hovedkontor og virksomhedsregister-identifikation. Hvis moderselskabet har et en LEI-kode, bør datterselskabet videregive disse oplysninger til LOU eller dets agent, når der ansøges om en ny, eller om en fornyelse af en LEI-kode.

Valideringsdokumentation, som f.eks. regnskabsarkiver, reguleringsansøgninger, eller andre offentligt tilgængelige kilder, som kan bekræfte forholdet, er også påkrævet af LOU.

LOU vil bruge offentlige informationskilder til at verificere forholdet mellem moder- og datterselskabet, hvor det er muligt. Hvor dette ikke er muligt, kan ikke-offentlige kilder anvendes, og den anvendte kildetype offentliggøres. Dette betyder ikke, at kildedokumentet bliver offentliggjort.

Hvem skal rapportere hvad, når man ansøger om en LEI-kode?

Det er datterselskabets opgave at indberette deres moderselskab. Når det er sagt, kan moderselskaberne også rapportere om deres datterselskaber, men det er ikke nødvendigt for dem at gøre det. Desuden er byrden placeret på de enheder, der har LEI-koden for at sikre, at oplysningerne til LOU er korrekte og opdaterede. Hvis oplysningerne i din LEI-profil ikke er korrekte, skal du straks kontakte din agent eller LEI-udsteder, og gøre dem opmærksom på unøjagtigheden.

Er der nogle omstændigheder, der gør det acceptabelt for en virksomhed ikke at rapportere om sit moderselskab?

Der er et begrænset antal omstændigheder, hvor datterselskaber ikke skal rapportere om deres moderselskaber. De er som følger:

  1. Der er intet moderselskab ifølge definitionen vedtaget af GLEIS;
  2. Der er juridiske hindringer, der forhindrer offentliggørelse eller tilvejebringelse af disse oplysninger.
  3. Det ville være skadeligt for moderselskabet eller dets datterselskab hvis deres oplysninger blev offentliggjort.

Årsagerne til, at virksomheden ikke kan rapportere forholdet til moderselskabet, vil blive offentliggjort.